ADMITERE 2022

Pentru orice informatie despre admitere ne puteti contacta la adresa de email: doctorat.energetica@upb.ro. sau la telefon: 021 40 29 446

CALENDAR

Consilierea si inscrierea candidaților: 4 aprilie - 22 septembrie 2022

Accesați platformă înscriere candidați


Evaluarea dosarelor de către Comisia de admitere și alocarea burselor MEN în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere: 27-28 septembrie 2022

Înmatricularea candidaților admisi:

28-30 septembrie 2022


LEGISLATIE SI REGULAMENT ADMITERE

SD-IEn organizează ocuparea locurilor disponibile pe bază de concurs conform următoarelor reglementări:

 • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat IOSUD – UPB [link].
 • Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale de Inginerie Energetica [link].

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:

 • Ministerul Educației pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale.
 • UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă, care este suportată de către doctorand. Cuantumul taxelor este publicat aici [link].

ELIGIBILITATE CANDIDATI

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată fără necesitatea absolvirii unui ciclu de studii aprofundate sau de masterat cât și absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată completat cu un program de masterat sau studii aprofundate, conform legislaţiei în vigoare.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de scurtă/lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Admiterea pas cu pas

Pasul 1: Consiliere

Candidații trebuie să contacteze, cât mai din timp, SD-IEn pentru a putea fi consiliați și îndrumați pentru buna desfășurare a procesului de admitere și identificarea Conducătorului de doctorat pentru coordonarea programului de doctorat, în conformitate cu tematicile de cercetare dorite.

Pasul 2: Înscrierea la concurs


Înscrierea candidaților se face online, în mod continuu, în perioada 4 aprilie – 22 septembrie. Candidații trebuie să furnizeze următoarele informații și documente pentru înscrierea la concurs:

Candidații care absolvă în cursul anului 2022 sau înainte de acest an un program de studii de masterat în UPB depun în format electronic în platforma [link] următoarele documente:
 • Cererea de înscriere (Anexa 2).
 • Curriculum vitae în format Europass [link].
 • Lista de lucrări publicate.
 • Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online.
 • Copie buletin/carte de identitate (aflate în perioada de validitate).
 • Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4).
 • Propunerea de tematică de doctorat (PhD Proposal) în limba română sau în limba engleză (Anexa 5).
 • O scrisoare de recomandare de la un expert în domeniu.

Candidații din afara UPB (inclusiv cei care absolvă în cursul anului 2022 un program de studii de masterat) depun în format electronic în platforma [link] următoarele documente:

 • Cererea de înscriere (Anexa 2).
 • Curriculum vitae în format Europass [link].
 • Lista de lucrări publicate.
 • Copii conforme cu originalul ale următoarelor documente (la semnarea contractului de studii doctorale se vor aduce documentele în original): Diplome de absolvire (licență, masterat, lungă durată); Suplimente la diplomă (licență, masterat); Diploma de bacalaureat; Certificat de naștere; Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
 • Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online.
 • Copie buletin/carte de identitate (aflate în perioada de validitate).
 • Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4).
 • Propunerea de tematică de doctorat (PhD Proposal) în limba română sau în limba engleză (Anexa 5).
 • O scrisoare de recomandare de la un expert în domeniu.

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidații înscriși în perioada aprilie-iulie 2022, taxa de înscriere este de 150 RON, cu excepția candidaților care absolvă un program de masterat în cadrul UPB pentru care taxa de înscriere este de 100 RON.

[Accesați platformă înscriere candidați]

Pasul 3: Evaluarea dosarului și a candidatului

SD-IEn asigură permanent transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor impuse candidaţilor, egalitatea de șanse și nediscriminarea de orice tip.

Conducătorul de doctorat evaluează individual dosarul de concurs al candidatului, validând sau invalidând aplicația acestuia. În cazul avizului pozitiv al Conducătorului de doctorat, urmează concursul de admitere care constă într-un interviu.

În cadrul interviului, candidatul este așteptat să prezinte pe scurt parcursul său academic și profesional și, după caz, rezultatele de cercetare cele mai relevante. De asemenea, candidatul va expune tematica și preocupările de cercetare ştiinţifică vizate în cadrul tezei de doctorat, cu accent pe contribuțiile și soluțiile noi ce vor fi investigate.

În urma evaluării, candidatul primește calificativul Admis sau Respins. În cazul în care este Admis, acestuia îi este alocat un loc la programul doctoral din cadrul SD-IEn. Înmatricularea la doctorat se face online în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor oficiale, fiind condiționată de prezentarea dovezii privind absolvirea unui program de masterat (diploma de masterat sau adeverință de absolvire). În cazul în care programul de masterat este în curs, înmatricularea se va realiza la momentul furnizării acestora, la finalizarea programului de masterat (valabil doar pentru anul 2022).

Pasul 4: Alocarea burselor de doctorat

În perioada 27-28 septembrie, Comisia de admitere realizează evaluarea dosarelor candidaților declarați Admiși în vederea acordării burselor de doctorat. Candidaţii vor fi apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării, cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru tema de cercetare vizată, cât și cu privire la capacitatea de a urma programul doctoral. Criteriile cantitative de evaluare sunt prezentate în Metodologia de admitere articolul 5 (Anexa 3).

Pasul 5: Înmatriculare Rezultatele concursului de admitere sunt validate și afișate pe pagina de admitere a SD-IEn (vezi calendar).

 • Toți candidații declarați admiși se vor înmatricula online în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor (condiționată de prezentarea dovezii privind absolvirea unui program de masterat (diplomă de masterat sau adeverință de absolvire)). Înmatricularea constă în încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a taxei de înmatriculare în valoare de 50 RON. Aceasta se achită online, toate informațiile necesare fiind disponibile în platformă.
 • Toți candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2022-2023.