DESPRE Scoala Doctorala de Inginerie ENERGETICA

Școala Doctorală Energetică (SDE) din cadrul Facultății de Energetică de la Universitatea POLITEHNICA din București, înființată în anul 2012 ca urmare a restructurărilor generate de Legea nr. 1/2011, este partea componentă a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din Universitatea POLITEHNICA din București (IOSUD-UPB) care oferă ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Energetică.

Activitatea de pregătire prin doctorat din cadrul SDE asigură continuarea studiilor de la ciclurile de licență și masterat care se desfășoară în cadrul Facultății de Energetică, prin colaborarea cu cele trei departamente ale facultății: Departamentul Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), Departamentul Producerea și Utilizarea Energiei (DPUE) și Departamentul Sisteme Electroenergetice (DSE).

Activitatea în cadrul Școlii Doctorale Energetică este condusă de Directorul SDE și de Consiliul Școlii Doctorale Energetică (CSDE), care este format din directorul SDE, profesori conducători de doctorat și studenți doctoranzi din cadrul Facultății de Energetică, precum și din profesori de la alte universități din țară și/sau străinătate.

Activitatea SDE este organizată astfel încât să asigure:

 • principiul transparenței;
 • principiul responsabilizării;
 • principiul evaluării calitative a activității Școlii Doctorale și a membrilor săi;
 • dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare care să permită obținerea unor lucrări științifice de înaltă ținută profesională;
 • respectarea cerințelor de etică și deontologie profesională;
 • internaționalizarea activităților Școlii Doctorale.

Domenii prioritare de cercetare

 • Sisteme energetice inteligente (smart grid, super grid, smart buildings, smart campus, smart city) și integrarea acestora în sistemele energetice
 • Sisteme de producere a energiei electrice și termice din surse regenerabile de energie (solară, eolienă, hdraulică, geotermală, biomasă, biocombustibili)
 • Eficiența energetică a sistemelor energetice și a clădirilor (case pasive, case zero-energie)
 • Impactul asupra mediului a proceselor, instalațiilor și sistemelor din domeniul ingineriei energetice (amprenta de carbon, amprenta de apă)
 • Captarea, transportul și depozitarea CO2 (CCS)
 • Procese de producere a energiei cu impact redus asupra mediului
 • Prevenirea poluării și tehnologii de remediere în procesele energetice
 • Modelarea și simularea proceselor dinamice din cadrul sistemelor energetice
 • Utilizarea tehnicilor de inteligență artificială în monitorizarea, controlul și optimizarea sistemelor energetice
 • Monitorizarea și controlul calității energiei electrice electrice și termice
 • Transportul și distribuția energiei electrice la tensiune alternativă și/sau la tensiune continuă
 • Influența descentralizării producției de energie asupra rezilienței sistemelor energetice, consumatorilor finali și sistemelor de transport și de distribuție
 • Creșterea performanțelor sistemelor electroenergetice folosind sistemele bazate pe electronica de putere (dispozitive FACTS)
 • Stabilitatea și securitatea sistemelor electroenergetice
 • Integrarea surselor distribuite îs istemelui electroenergetic
 • Optimizarea funcționării sistemelor electroenergetice în contextul pieței de energie electrică
 • Modelarea proceselor staționare, tranzitorii și de criză din CNE și CTE
 • Sisteme inteligente de distribuție a apei și recuperarea energiei/resurselor în ciclul urban al apei
 • Stocarea hidraulică și pneumatică a energiei
 • Optimizarea exploatării mașinilor hidraulice/centralelor hidroelectrice și stațiilor de pompare/sistemelor hibride bazate pe surse regenerabile de energie
 • Dinamica fluidelor simple și complexe
 • Hidro-aerodinamica mașinilor/sistemelor hidraulice și pneumatice
 • Colectarea/utilizarea apelor pluviale și reutilizarea apelor uzate
 • Managementul integrat al resurselor de apă și influența schimbărilor climatice asupra resurselor de apă
 • Modelarea și simularea sistemelor de acționare și reglare hidraulice și pneumatice

Obiective

Pentru perioada imediat următoare în domeniul studiilor doctorale sunt propuse următoarele obiective strategice:

 • asocierea Școlii Doctorale Energetică la poli de cercetare interdisciplinară de excelență;
 • creșterea vizibilității internaționale a Școlii Doctorale Energetică;
 • crearea unui cadru favorabil atragerii de noi surse de finanțare a activităților desfășurate de Școala Doctorală Energetică;
 • orientarea către cercetarea aplicativă prin elaborarea de teze de doctorat care să răspundă cerințelor mediului socio – economic.