DOCUMENTE

A. DOCUMENTE PRINTATE:

1. Referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat (1 exemplar);

2. Cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii;

3. Analiza  de Similitudine (1 exemplar) printata integral, generata de software-ul Turnitin

4. Raportul  de Similitudine (1 exemplar) semnat de conducatorul de doctorat;

5. Procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, din care rezultă: acordul de susținere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de doctorat și de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum și decizia asupra depunerii oficiale și organizării susținerii publice (1 exemplar);

Teza de doctorat și anexele sale legate compact intr-un singur volum și copertate în formă definitivă (2 exemplare tipărite, unul dintre acestea fiind pastrat la SD)

Tezele printate vor fi insotite de cate un CD cu urmatorul continut:

•    un fisier PDF cu  teza si anexele

•    un fisier PDF cu abstractul tezei ( ½ pagina A4 in lb romana si ½ pagina A4 limba engleza)

7. Rezumatul printat al tezei de doctorat în limba română și, respectiv, într-o limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-cheie și sinteza părților principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare). Numarul de pagini al rezumatului va fi stabilit de catre conducatorul de doctorat.

8. Declarația semnată de studentul-doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei și luarea la cunoștință a prevederilor legale referitoare la art. 143 al. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și, respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) și Art. 66 al. (4) din Codului studiilor universitare de doctorat modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 (1 exemplar);

9. Curriculum Vitae  al studentului-doctorand (actualizat si semnat) (1 exemplar);

10. Copia chitanței privind achitarea taxei de 2500 lei pentru susținerea tezei de doctorat (atunci cand este cazul);

11. Adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;

12. Propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat privind componența comisiei de doctorat, aprobată de consiliul școlii doctorale si  Senatul UPB;

13.  Curriculum Vitae al fiecărui membru din comisia de doctorat (5 membri);

14. Referat intocmit de scoala doctorala care atesta parcurgerea in intregime a tuturor etapelor din programul de studii universitare avansate de doctorat si programul de cercetare stiintifica.

B. DOCUMENTE ÎN FORMAT DIGITAL -  1 CD sau DVD pe care sunt înscrise :

1. Teza de doctorat și anexele sale (un fişier PDF care conţine atat textul integral al tezei de doctorat si anexele cât şi cuprinsul şi bibliografia, denumit [nume_prenume_teza] ex: [popescu_ion_teza]) ;

2. Rezumatul în limba română al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (un fişier PDF, denumit [nume_prenume_rezumat_rom]);

3. Rezumatul într-o limbă de circulaţie internatională al tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format PDF, denumit [nume_prenume_rezumat]);

4. Curriculum Vitae al studentului-doctorand (fişier PDF denumit [nume_prenume_cv];

5. Curriculum Vitae al fiecărui membru din comisia de doctorat (5 membri, fişiere PDF denumite [nume_prenume_cv])

6.    Copii scanate ale publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, (fisiere PDF denumite [nume_prenume_art. 1.....n]);

7.    Analiza  de Similitudine (download fisier generat de software-ul Turnitin)

C. UN DOSAR CU SINA IN VEDEREA INDOSARIERII DOCUMENTELOR

SCOALA DOCTORALA VA INAINTA BIROULUI DOCTORAT  (cam. R 308) TOATE DOCUMENTELE MENTIONATE LA PUNCTELE A SI B, PASTRAND ORDINEA DE LA PCT. 1 LA PCT.14, SI RESPECTIV PCT. 1 LA PCT.7 ( INDOSARIATE INTR-UN DOSAR CU SINA),  IMPREUNA CU  DOSARUL DOCTORANDULUI, DE LA SD LA CARE A FOST INMATRICULAT (INSOTIT DE OPIS SEMNAT DE SECRETARA SD)

DUPA OBTINEREA TITLULUI DE DOCTOR DOSARUL VA FI RETURNAT SI ARHIVAT LA SD

  • Lista documentelor necesare demararii de catre secretariatul studiilor universitare de doctorat a sustinerii publice a tezei de doctorat

DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE CU MINIMUM 23 DE ZILE CALENDARISTICE ÎNAINTE DE DATA PROPUSĂ PENTRU SUSȚINEREA PUBLICĂ

A. DOCUMENTE PRINTATE

1.    Rapoartele membrilor comisiei de doctorat (1 exemplar semnat);

2.    Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de directorul școlii doctorale și de președintele comisiei de doctorat; această cerere se poate înregistra numai în condițiile în care au fost depuse deja documentele enumerate pînă la acest punct (descarca);

3.    Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, semnată de studentul-doctorand și de conducătorul/conducătorul principal de doctorat (1 exemplar). Această listă corespunde cu titlurile copiilor scanate ale respectivelor publicații, prezentate digital pe discuri;

4.    Declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (1 exemplar) (descarca);

5.    Cererea studentului-doctorand privind eliberarea diplomei de doctor semnate de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat (1 exemplar);

B . DOCUMENTE ÎN ORIGINAL SOLICITATE DE CNATDCU ÎN VEDEREA VALIDĂRII TEZEI DE DOCTORAT (se vor executa scanări la Biroul Doctorat)

actul de identitate;

în cazul schimbării numelui, documentul administrativ care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui etc.).

ORGANIZAREA ȘEDINȚEI DE SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT POATE FI DEMARATĂ DE BIROUL DOCTORAT NUMAI DUPĂ CE A PRIMIT RAPOARTELE DE EVALUARE ALE CONDUCĂTORULUI /CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ȘI ALE TUTUROR REFERENȚILOR OFICIALI.

SUSȚINEREA PUBLICĂ SE APROBĂ DE DIRECTORUL CSUD, DUPĂ CARE BIROUL DOCTORAT VA AFIȘA ANUNȚUL SUSȚINERII PUBLICE PE SITE-UL DE INTERNET WWW.UPB.RO CU MINIMUM 20 DE ZILE CALENDARISTICE ÎNAINTE DE DATA PROPUSĂ PENTRU SUSȚINERE.

BIROUL DOCTORAT  VA TIPĂRI SI TRIMITE CĂTRE ȘCOALA DOCTORALĂ ANUNȚUL SUSȚINERII PUBLICE, ÎN VEDEREA AFIȘĂRII LUI LA AVIZIERUL ȘCOLII.